VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY KURÝRNÍCH SLUŽEB

I.Definice
 1. „Obchodními podmínkami “se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 2. „Kurýr servisem“se rozumí Radek Kaňka s provozovnou Nádražní 334, Vráž u Berouna , IČO:71025154.  1.3.„Zákazníkem “se rozumí fyzická nebo právnická osoba,které Kurýr servis poskytuje na základě její objednávky doručovací služby,tj. zejména pro ni zajišťuje doručení zásilky nebo zásilek z Místa odeslání do Místa určení.
 3. „Odesílatelem “se rozumí fyzická nebo právnická osoba,od níž je zásilka odesílána.Odesílatel je osoba,která může,ale nemusí být totožná se zákazníkem.Odesílatel není ve smluvním vztahu s Kurýrem v případě,že jde o osobu odlišnou od Zákazníka;v takovém případě je Odesílatel určen objednávkou Zákazníka.
 4. „Místem odeslání “je místo určené Zákazníkem,kde je Kurýr povinen převzít zásilku nebo zásilky.
 5. „Místem určení “je místo určené Zákazníkem,kam je Kurýr povinen doručit zásilku nebo zásilky.
 6. „Adresátem “se rozumí fyzická nebo právnická osoba,které je podle objednávky Zákazníka zásilka určena.

II.Základní ustanovení
 1. Tyto Obchodní podmínky se vztahují na doručovací služby poskytované Kurýr servisem.Od těchto Obchodních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody Kurýr servisu a Zákazníka.
 2. Tyto Obchodní podmínky jsou závazné pro Zákazníka od okamžiku, kdy vstoupí do právního a obchodního vztahu s Kurýr servisem.
 3. Zákazník je ve výlučném smluvním vztahu pouze s Kurýr servisem v žádném případě s jakoukoliv další osobou,kterou Kurýr servis sjedná pro doručení zásilky.
   
III.Zásilka
 1. Zásilkou se rozumí předmět určený k doručení, který má v souladu s těmito Obchodními podmínkami Kurýr servis povinnost doručit adresátu.
 2. Zásilka musí být řádně zabalena tak,aby byla chráněna proti ztrátě či poškození,a aby nemohla poškodit jiné zásilky,popřípadě dopravní prostředky, a nezpůsobila újmu na zdraví obslužnému personálu nebo jakýmkoliv třetím osobám.
 3. Zásilku je nutné opatřit adresou Odesílatele a Adresáta.
 4. Z doručení jsou vyloučeny následující věci:
  a) jejichž vlastnictví nebo držení je podle vnitrostátních právních předpisů zakázáno,
  b) nebezpečná pro Kurýra, zejména doručování nabitých zbraní, nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, jedů, výbušnin, třaskavých látek, vojenské munice a dalších obdobných předmětů,
  c) snadno rozbitné věci a takové předměty, které svými vlastnostmi mohou způsobit újmu na zdraví osob, nebo škodu na majetku, nebo mohou jinak ohrozit doručení zásilky,
  d) které nejsou chráněny nebo zabaleny odpovídajícím způsobem zejména s přihlédnutím k hmotnosti předmětu, nebo k jeho jinému charakteru,
  e) u kterých chybí potřebné podklady a údaje,zejména není uvedena úplná adresa Adresáta,
  f) jejichž hmotnost je větší než 1500 kg nebo rozměr přesahuje 270 x 140 x 140 cm (délka x šířka x výška), popřípadě plochý předmět o šířce větší 210 cm;pro určení hmotnosti, nebo rozměru je rozhodující hmotnost, popřípadě rozměr včetně obalu,
  g) živá zvířata,
  h) jiné předměty, které jsou pro přepravu zásilek nevhodné (dále jen „předměty,které jsou vyloučeny z přepravy“)i) peníze,šeky, směnky a jiné cenné papíry, zboží mimořádné hodnoty, zejména drahé kovy, umělecké předměty.
 5. V případě, že tyto předměty Zákazník předá Kurýru k doručení bez oznámení, neodpovídá Kurýr servis za škody na takovéto věci.
 6. Z přepravy je vyloučen také předmět, který je adresován na Místo určení, které je nedosažitelné, případně dosažitelné jen s mimořádným úsilím nebo jinak nevhodné, popřípadě jde o místo, kde Kurýr servis neposkytuje své služby.
   
IV.Povinnosti Kurýra
 1. Kurýr se zavazuje:
  a) v případě, že potvrdí objednávku Zákazníka, převzít zásilku v Místě odeslání,
  b) po převzetí zásilky v Místě odeslání zajistit doručení zásilky na Místo určení,
  c) v případě nemožnosti zásilku doručit, je Kurýr povinen neprodleně informovat Zákazníka a dohodnout další postup,
  d) předat proti písemnému potvrzení zásilku Adresátu na Místě určení,
  e) zajišťovat doručení zásilek řádně, včas, s náležitou odbornou péčí,
  f) podat Zákazníkovi telefonickou informaci o tom, kdy je zásilka doručena Příjemci v případě, kdy o to Zákazník požádá; za tuto službu je Zákazník povinen zaplatit podle platného Ceníku,
  g) chránit všestranné zájmy Zákazníka, pokud jde o ochranu zásilky proti škodám, jež by mohly vzniknout při doručení,
  h) poskytnout Zákazníkovi do dvanácti měsíců ode dne doručení zásilky na jeho žádost kopii dodacího listu zásilky,
  i) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví při realizaci doručení zásilky.
 2. Právní vztah mezi Zákazníkem a Kurýr servisem,není-li mezi nimi podepsána písemná smlouva,vzniká okamžikem, kdy Kurýr servis přijme objednávku Zákazníka.Tímto okamžikem vzniká povinnost Kurýr servisu zajistit doručení zásilky a povinnost Zákazníka zaplatit za doručení příslušné zásilky cenu dle těchto Obchodních podmínek a Ceníku Kurýra.
 3. Kurýr servis může svůj závazek plnit pomocí dalšího kurýra případně dopravce a odpovídá při tom, jako by doručení uskutečňoval sám.
 4. V.Povinnosti Zákazníka
 5. Zákazník se zavazuje
  a) v případě, že chce využít služeb Kurýra, objednat doručení zásilky stanoveným způsobem, tj.telefonicky nebo faxem,
  b) opatřit zásilku celou adresou Místa odeslání a Místa určení včetně čísla evidenčního a popisného (včetně přesného podlaží a čísla dveří, popřípadě jiné specifikace prostor Místa určení, jde-li o dům s více podlažími, nebo s více byty nebo nebytovými prostory); pouze jedno číslo uvedené u příslušné ulice se považuje za číslo evidenční, není-li Zákazníkem písemně určeno jinak,
  c) v objednávce uvádí Zákazník své jméno,adresu a telefon, fax, IČO, DIČ, e-mail, kontaktní osobu; bylo-li Zákazníkovi uděleno zákaznické číslo stálého zákazníka, stačí uvést pouze toto číslo,
  d) zajistit řádné a bezpečné zabalení zásilky přiměřené povaze a druhu zásilky včetně označení Adresáta  zásilky na obalu; v případě porušení této povinnosti Zákazník odpovídá za škodu způsobenou Kurýru  porušením této povinnosti,
  e) upozornit Kurýra přímo v objednávce, že objednává přepravu zásilky o hmotnosti větší než 5 kg nebo rozměrech větších 50 x 30 x 15 cm, popřípadě zásilky plochého tvaru o šířce větší 45 cm, při nakládce a vykládce rozměrnějších zásilek nad 50 kg zajistit našemu kurýrovi přiměřenou pomoc,
  f) uvést hodnotu zásilky v okamžiku objednávky doručení zásilky, je-li hodnota zásilky větší než 3.000,-Kč, s tím, že jinak nese důsledky nesplnění této povinnosti podle článku 10.6, dále uvést typ zásilky, druh dodání zásilky,
  g) předat Kurýru nejpozději při předání zásilky zvláštní listiny, je-li jich třeba ke splnění doručení zásilky,
  h) potvrdit předání a převzetí každé zásilky k doručení na oficiální k tomu určený dodací list,
  i) poskytnout Kurýru správné údaje o obsahu zásilky a její povaze; v případě porušení této povinnosti Zákazník odpovídá za škodu způsobenou Kurýrovi  porušením této povinnosti,
  j) přijmout zpět nedoručitelnou zásilku,
 6. Zákazník je odpovědný za přípravu zásilky k odeslání tak,aby Kurýr mohl zásilku na Místě odeslání bez zbytečného odkladu převzít; pokud není zásilka připravena a nebude možné, aby Kurýr zásilku převzal od Odesílatele do deseti minut od příjezdu na příslušnou adresu, je Zákazník povinen zaplatit náhradu za ztrátu času Kurýra za dobu přesahující uvedených deset minut podle platného Ceníku, ledaže bude prodlení způsobeno Kurýrem.
 7. Pokud Zákazník není v daném případě totožný s Odesílatelem, je Zákazník povinen zajistit, aby uvedené povinnosti byly dodrženy; v případě porušení některé z povinností uvedených v tomto článku je Zákazník odpovědný stejně, jako by zásilku odesílal sám.
   
VI.Doručování  zásilek
 1. Povinnost Kurýra zásilku doručit je splněna předáním zásilky Adresátovi v Místě určení.
 2. Nebyl-li Zákazníkem označený Příjemce osobně zastižen, může být proti písemnému potvrzení vydána zásilka i jiným osobám, které se nacházejí na Místě  určení v místnostech Příjemce, stejně tak jako jiným osobám, o nichž lze podle okolností předpokládat, že jsou oprávněny zásilku přijmout (zejména recepční v objektu s více firmami).To neplatí, pokud Zákazník v objednávce vymíní, že zásilka musí být předána výlučně Příjemci; v takovémto případě je nutno zásilku vydat pouze Příjemci a nikomu jinému. Kurýr není v žádném případě povinen kontrolovat totožnost Příjemce.
 3. Předpokládá-li Zákazník, že Příjemce nemusí být v době doručení zásilky přítomen, může dát v objednávce též svolení k předání zásilky osobě mimo kancelář nebo byt Příjemce (např.sousední firmě,do schránky apod.).
 4. V případě, že Zákazník v objednávce uvede, že přepravu dané zásilky zaplatí Příjemce, je Kurýr  oprávněn vydat zásilku Příjemci i tehdy, pokud Příjemce cenu za přepravu zásilky zaplatit odmítne.V takovémto případě je cenu za přepravu dané zásilky povinen zaplatit Zákazník.
 5. V případě, že Příjemce odmítne zásilku v Místě určení převzít nebo je zásilka z jiných důvodů nedoručitelná,a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti Příjemce ani žádné jiné osoby,které by bylo možno v souladu s těmito Obchodními podmínkami zásilku v Místě určení předat (dále jen „nedoručitelná zásilka “),musí o tom Kurýr neprodleně informovat Zákazníka a vyčkat dalších instrukcí.Nebudou-li v době do deseti minut, dány řádné instrukce, nebude-li možno tyto instrukce splnit, popřípadě nebude-li možno kontaktovat Zákazníka, je Kurýr povinen zásilku doručit zpět Zákazníkovi.V případě, že Zákazník dá o nedoručitelné zásilce Kurýrovi  další instrukce, je Zákazník povinen Kurýrovi zaplatit i cenu za plnění těchto dalších instrukcí.
 6. Povinnost Kurýra zásilku doručit je splněna v případě nedoručitelné zásilky jejím vrácením Zákazníkovi.V tomto případě náleží Kurýrovi rovněž cena za zpáteční přepravu.
 7. Dokud Kurýr zásilku nevydá Příjemci, je Zákazník oprávněn požadovat, pokud to je technicky možné, aby doručení zásilky bylo přerušeno a zásilka mu byla vrácena, nebo aby s ní bylo naloženo jinak v souladu s účelem doručení.V takovém případě musí Zákazník uhradit náklady s tím spojené a cenu ve shodě s Ceníkem Kurýra.
 8. Nemůže-li být nedoručitelná zásilka Zákazníkovi doručena, je Kurýr oprávněn vzít zásilku do úschovy. Hrozí-li bezprostředně škoda na zásilce nebo hrozí-li vzhledem k nemožnosti dalšího uchovávání zásilky škoda Kurýrovi, a není –li zároveň v obou případech možno si vyžádat pokyny Zákazníka, nedá-li Zákazník žádné pokyny nebo jsou-li jeho pokyny zjevně neuskutečnitelné či uskutečnitelné jen s náklady zřejmě nepřiměřenými povaze a hodnotě zásilky, popřípadě nevyzvedne-li si Zákazník zásilku od Kurýra nebo neumožní-li její doručení do deseti dní ode dne, kdy měla být zásilka doručena, je Kurýr  oprávněn zásilku vhodným způsobem prodat případně zničit.Náklady vzniklé úschovou, prodejem, popřípadě zničením zásilky nese Zákazník.
   
VII.Doba pro doručení zásilky
 1. Doba,do kdy je třeba zásilku doručit Příjemci,se řídí přepravními lhůtami Kurýra, které oznamuje ve své nabídce.V případě pochybností, nebo rozporů platí, že závazné jsou ty lhůty, které Kurýr zveřejnil ke dni doručení zásilky.
 2. Přepravní čas je počítán od okamžiku předání zásilky Zákazníkem do okamžiku předání zásilky Příjemci.

VIII.Ceny za doručení
 1. Zákazník je povinen seznámit se s aktuálním Ceníkem Kurýra.
 2. Zákazník je povinen za doručení nebo za jiné služby ve smyslu těchto Obchodních podmínek zaplatit cenu dle aktuálního Ceníku Kurýra, pokud není písemně stanoveno jinak.
 3. Pro cenu dané zásilky je závazný ten platný a účinný Ceník, který Kurýr zveřejnil ke dni doručení zásilky.
 4. Cena za doručení je placena hotovostně při předání zásilky Kurýrovi nebo bezhotovostním převodem na základě faktury (daňového dokladu) Kurýra - splatné do 14 dnů ode dne vystavení.
 5. V případě prodlení s úhradou ceny je Kurýra oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05%z dlužné částky za každý den prodlení.V případě, že prodlení s úhradou ceny, nebo její části překročí 60 dní, je kromě úroku z prodlení Zákazník povinen stý prvý den prodlení uhradit Kurýrovi také smluvní pokutu ve výši 25%z dlužné částky.Nárok na náhradu škody tím není dotčen.
 6. V případě prodlení s úhradou faktury je Kurýr oprávněn požadovat po Zákazníkovi úhradu ceny za všechny další objednané zásilky v hotovosti.
 7. Pokud nemůže Kurýr dokončit doručení pro skutečnosti, za které neodpovídá, má nárok na poměrnou část ceny odpovídající uskutečněné doručení dle Ceníku. Skutečnost, za kterou Kurýr neodpovídá, je nemožnost doručit zásilku z důvodu na straně Zákazníka a skutečnost vymezená v čl.10.odst.3.
 8. V případě prodlení s uhrazením ceny není Kurýr povinen plnit své povinnosti vůči Zákazníkovi, popřípadě poskytovat další služby Zákazníkovi výhradně proti platbě v hotovosti.Toto rozhodnutí musí být oznámeno Zákazníkovi písemnou nebo faxovou formou.

   
IX.Pravidelná doručení
 1. Dohodne-li si Zákazník s Kurýrem pravidelné doručování zásilek, je Kurýr povinen zajistit, aby se pravidelně na místo určené Zákazníkem jako Místo odeslání v Zákazníkem požadovanou hodinu dostavoval Kurýr, který bude připraven převzít Zákazníkovy zásilky.
 2. Je-li dohodnuta pravidelné doručování, je Zákazník povinen zaplatit sjednanou cenu za tuto službu bez zřetele na to, zda Zákazník v dohodnutý čas v Místě odeslání předá či nepředá Kurýrovi zásilku k doručení.

   
X.Odpovědnost Kurýra za škody
 1. Kurýr odpovídá za škodu na zásilce, jež vznikla po převzetí Kurýrem až do jejího vydání Příjemci, popřípadě do vrácení zásilky Zákazníkovi.
 2. Kurýr odpovídá kromě škod na zásilce také za škody vzniklé pozdním doručením zásilky, nebo opožděným pokusem o doručení zásilky, a to tehdy, pokud došlo k prodlení s doručením zásilky o dobu uvedenou v nabídce Kurýra.V takovémto případě se stanoví výše takto vzniklé škody paušálním způsobem jako částka odpovídající ceně doručení takovéto zásilky; tato škoda bude započtena proti pohledávce Kurýra za cenu doručení dané zásilky a Kurýr tedy nemá nárok na cenu za doručení odpovídající zásilce, která byla doručena s prodlením.Toto ustanovení se přiměřeně vztahuje také na vadné doručení zásilky, ledaže v důsledku vadného doručení došlo ke škodě na zásilce.
 3. Kurýr neodpovídá za škody na zásilce (tj.škody vzniklé úplnou nebo částečnou ztrátou zásilky, jejím poškozením nebo poškozením obalu)nebo za škody vzniklé pozdním doručením,vadným doručením zásilky nebo opožděným pokusem o doručení zásilky,pokud takováto škoda byla způsobena
  a)v důsledku porušení povinností Zákazníka, popřípadě třetí osoby, od níž Kurýr přejímal zásilku v Místě odeslání, nebo v důsledku porušení povinností vlastníka zásilky, nebo Příjemce zásilky,
  b)vadou, nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku,
  c)vadným obalem, na který Kurýr upozornil při převzetí zásilky k doručení; neupozornil-li Kurýr na vadnost obalu, neodpovídá Kurýr za škodu na zásilce vzniklou v důsledku této vadnosti jen tehdy, jestliže vadnost nebyla při převzetí zásilky poznatelná,d)mimořádnými událostmi, jako je válka,stávka (vyjma stávky zaměstnanců Kurýra, nebo zaměstnanců osoby, která na základě právního vztahu s Kurýrem zajišťuje doručení zásilky), záplavy,násilné události rozsáhlého charakteru přesahující rámec obecné trestné činnosti, popřípadě jiné obdobně závažné skutečnosti.
 4. Při škodě na zásilce vzniklé je Kurýr povinen vynaložit odbornou péči, aby škoda byla co nejmenší.
 5. V případě odpovědnosti za škody na zásilce je odpovědnost Kurýra dána cenou zásilky při započetí doručení.V případě pochybností s určením výše vzniklé škody se za tuto škodu v jednotlivém případě považuje částka odpovídající ceně přepravy dané zásilky, neprokáže-li Zákazník něco jiného.
 6. Je-li hodnota zásilky větší než 3.000,-Kč, je Zákazník povinen hodnotu zásilky uvést v okamžiku objednávky doručení zásilky. Neuvede-li tuto hodnotu v okamžiku objednávky zásilky, platí, že hodnota zásilky není větší než 3.000,-Kč a Zákazník proto není oprávněn se domáhat zaplacení náhrady škody na zásilce větší než 3.000,-Kč.
 7. Neprokáže-li Zákazník něco jiného,považují se za škodu, nebo po škození za ztrátu listinného dokumentu cena takovéhoto prázdného listinného dokumentu.Tímto ustanovením nejsou dotčena pravidla uvedená v předchozím odstavci.
 8. Neprokáže-li Zákazník něco jiného, považují se za škodu za ztrátu jiné zásilky,než je zásilka uvedená v předchozím odstavci,náklady na výměnu takovéto věci, popřípadě přiměřená tržní hodnota věci.
 9. Kurýr odpovídá v každém případě za škodu skutečnou; odpovědnost za ušlý zisk a následné škody je vyloučena.
   
XI.Reklamace odpovědnosti Kurýra za škody
 1. Reklamaci odpovědnosti za škodu na zásilce, nebo za škody vzniklé pozdním, nebo vadným doručením, nebo opožděným pokusem o doručení zásilky je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů ode dne doručení zásilky Příjemci nebo vrácení zásilky Zákazníkovi. Jde-li o odpovědnost za škodu na zásilce v důsledku ztráty zásilky, je nutno reklamaci uplatnit do deseti dnů ode dne, kdy měla být zásilka doručena.
 2. Reklamace ve smyslu předchozího odstavce musí být písemná,musí obsahovat přesné vyčíslení požadované škody ve shodě s těmito Obchodními podmínkami (ledaže přesná výše škody není zatím Zákazníkovi známa,což musí být v písemné reklamaci výslovně uvedeno)a musí být doručena Kurýrovi ve lhůtě podle předchozího odstavce.
 3. Neuplatní-li Zákazník své nároky v době a způsobem podle tohoto článku, platí, že zásilka byla doručena včas a řádně.

XII.Odpovědnost Zákazníka za škody
 1. Zákazník odpovídá Kurýrovi za všechny újmy, které Kurýrovi nebo jiné osobě vzniknou tím, že Zákazník nesplnil některou ze svých povinností včetně toho, že předal Kurýrovi předmět, který podle těchto Obchodních podmínek je vyloučen z doručení.
   
XIII.Rozhodné právo a soudní spory
 1. Veškeré právní vztahy vznikající mezi Kurýrem a Zákazníky se řídí českým právním řádem.Ve věcech neupravených smlouvou, nebo těmito Obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního a občanského zákoníku.
 2. Pro veškeré spory mezi Kurýrem a Zákazníky vznikající přímo, nebo nepřímo ze služeb poskytovaných Kurýrem je místně příslušný soud,v jehož obvodu je sídlo Kurýra.

XIV.Obchodních podmínky
 1. Tyto Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem Kurýra, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou,která ve smyslu příslušných právních předpisů je jménem Kurýra oprávněna jednat.
 2. Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze tehdy,nestanoví-li písemná smlouva nic jiného.
 3. Kurýr je povinen Zákazníka,má-li s ním smluvní vztah, o změně vhodným způsobem informovat,zejména dopisem,e-mailem nebo informací uvedenou na daňovém dokladu.